Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej steelchill.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).
 2. Administratorem strony i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Paweł Nowak Novatex z siedzibą w Poznaniu (61-393), os. Rzeczypospolitej 76/10, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: os Rzeczypospolitej 76/10, 61-393 Poznań, NIP 7822576126, REGON 360075418 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę internetową.
 5. Dane dostępowe i hosting

Na Stronę internetową można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. w przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia wizyty na stronie. Usługi hostingowe są dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę. w ramach powierzenia przetwarzania danych – na zlecenie Administratora zewnętrzny usługodawca wykonuje usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania ze Strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Dane osobowe i prywatność, gromadzenie danych i ich przetwarzanie

O podanie danych osobowych Klient zostanie poproszony w momencie złożenia zamówienia oraz wypełniania formularza kontaktowego.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 1. składania zamówienia na Stronie Internetowej, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie Internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku składania zamówienia na Stronie Internetowej, Klient podaje następujące dane:

 1. adres e-mail;
 2. dane adresowe;
 3. imię i nazwisko;
 4. numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 1. firmę Przedsiębiorcy;
 2. numer NIP.

w przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

 1. adres e-mail;
 2. imię i nazwisko.

Przekazanie danych osobowych na Stronie Internetowej jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.

Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez okres, w którym Administrator będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych;
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Stronę;
 • zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 1. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane następującym podmiotom zewnętrznym:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Strony Internetowej;
 • podmiot realizujący dostawę towarów – firma kurierska zajmująca się dostawą;
 • dostawca płatności;
 • biuro księgowe;
 • hostingodawca;
 • podmiot ułatwiający optymalizację Strony;
 • podmiot zapewniający system mailingowy;
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe;
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne;
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
 1. Mechanizm cookies, adres IP

Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Stronie Internetowej.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

Administartor wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 1. popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Strony Internetowej. w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. w przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. w menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. w większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.

Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 1. Wtyczki portali społecznościowych

Na Stronie Internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych.  Wyświetlając Stronę, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka wyświetliła Stronę, nawet jeśli nie Klient nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Klient zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do profilu Klienta w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Klient użyje danej wtyczki, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Klienta.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Klienta w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Klienta zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.

Jeśli Klient nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie Internetowej bezpośrednio Jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki Klienta, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“(http://noscript.net/).”

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi;
 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;
 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony Internetowej, a także badanie satysfakcji.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

 1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

 1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Klient ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w Polityce Prywatności.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Zmiany Polityki Prywatności

  1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
  2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@steelchill.pl